Iedere cursist dient met onderstaande voorwaarden akkoord te gaan voordat deelgenomen kan worden aan de trainingen ‘MasterManipulatie’ georganiseerd door Manuele Therapie Trainingen.

Door het aanmelden voor een cursus op de website www.manueletherapietrainingen.nl verklaart u zich akkoord met de onderstaande algemene en annulerings- voorwaarden, alsmede met de onderstaande risicoverklaring.

Aanmelding en inschrijving

1. Aanmelding voor de cursus geschiedt door inschrijving via emailcontact met manueletherapietrainingen@gmail.com

2. De cursussen zijn toegankelijk voor fysiotherapeuten, manueel therapeuten, sportfysiotherapeuten, artsen en studenten fysiotherapie.

3. Na aanmelding en betaling ontvangt u per e-mail een bevestiging van uw inschrijving en heeft u het recht om binnen 14 dagen te annuleren met volledige restitutie van het bedrag minus €100 administratiekosten.

4. Na het verstrijken van deze bedenkperiode wordt uw inschrijving als definitief beschouwd.

5. Indien plaatsing door een onvoorziene reden niet mogelijk zou zijn, zal de aanmelder automatisch als eerste geplaatst worden bij de eerstvolgende cursus of zal de aanmelder de reeds betaalde kosten binnen een termijn van drie weken voor 100% vergoed krijgen, waardoor de inschrijving teniet gedaan wordt.

Cursus tarieven

1. Het cursustarief staat vermeld op de website www.manueletherapietrainingen.nl ; typefouten en prijswijzigingen voorbehouden.

2. De cursuskosten zijn vrijgesteld van BTW, tenzij anders wordt vermeld.

3. Cursusmaterialen, koffie/thee en lunches zijn bij de prijs inbegrepen, tenzij anders wordt vermeld.

4. Manuele Therapie Trainingen heeft het recht om de cursustarieven te wijzigen, echter niet nadat de inschrijving definitief is geworden.

5. Inschrijving geschiedt via e-mail en wordt definitief zodra de betaling van het cursusgeld binnen is. Wacht niet met de betaling want dit zal je toegang geven tot de verplichte theoriewebinar(s) voorafgaand aan de training. Bovendien kan de gereserveerde plek aan een ander gegeven worden mocht de betaling niet (volledig) binnen zijn.

6. Betaling dient te geschieden op rekeningnummer NL…. tnv Manuele Therapie Trainingen.

Annuleringen en wijzigingen

1. Het is mogelijk om tot 30 dagen voor het begin van de cursus te annuleren, met recht op restitutie van de aanbetaalde som minus € 100,- administratiekosten.

2. Bij annulering binnen de periode van 30 dagen tot 10 dagen voor de start van de cursus wordt de aanbetaling gerestitueerd minus €200 administratiekosten.

3. Bij annulering binnen de periode van 9 dagen tot aan de start van de cursus wordt geen restitutie meer verleend.

3. Bij annulering tijdens de duur van de cursus vindt geen restitutie plaats.

4. Het is éénmalig mogelijk om een vervanger te regelen of een vervangende datum uit te zoeken.

5.Verzoeken tot annuleringen en/of verschuivingen dienen per e-mail te geschieden gericht aan  manueletherapietrainingen@gmail.com

Aantal deelnemers

1. Manuele Therapie Trainingen behoudt zich het recht voor om geplande cursussen, waarvoor onvoldoende aanmeldingen zijn, op ieder moment uit te stellen.

2. Het minimale aantal deelnemers is 12. Een training met minder dan 12 deelnemers zal worden uitgesteld.

3. Er wordt dan gewacht tot er voldoende aanmeldingen zijn om de cursus alsnog te laten starten.

4. Manuele Therapie Trainingen houdt, in de lid 1. genoemde situatie, de reeds aangemelde cursisten tussendoor op de hoogte en zal, zo spoedig als mogelijk, nieuwe data vaststellen.

5. De cursist heeft in deze situatie te allen tijde het recht om de inschrijving te annuleren met recht op 100% restitutie van het betaalde cursusgeld. Terugbetaling geschiedt binnen 3 weken.

Verhindering

1. Manuele Therapie Trainingen zal altijd haar best doen om geplande cursussen door te laten gaan.

2. Manuele Therapie Trainingen behoudt zich het recht voor om bij situaties van overmacht de cursus uit te stellen of te annuleren.

3. Manuele Therapie Trainingen zal in een dergelijk geval haar cursisten zo snel mogelijk hierover informeren. Tevens zal Manuele Therapie Trainingen dan alles in het werk stellen om op redelijke termijn vervangende data te vinden om de geplande cursus alsnog te laten plaatsvinden.

Copyright

1. Niets van het cursusmateriaal mag  worden gekopieerd, gereproduceerd of op een andere manier worden verspreid.

2. Het maken van foto-, video- en/of geluidsopnamen van een training, theoriewebinar of een gedeelte hiervan is niet toegestaan.

Aansprakelijkheid

1. Cursisten zullen docenten, gastdocenten en assistenten van de opleiding niet aansprakelijk stellen voor schade van welke aard dan ook, die ontstaat tijdens de cursus.

2. Cursisten zullen docenten, gastdocenten en assistenten van de opleiding niet aansprakelijk stellen voor letsel toegebracht aan patiënten in hun eigen praktijk.

3. In geval van enige twijfel over de juistheid van de behandelwijze zal de cursist per e-mail contact op met Manuele Therapie Trainingen via manueletherapietrainingen@gmail.com alvorens deze toe te passen.

Risicoverklaring

1. Cursisten staan docenten en medecursisten toe om manuele therapie technieken toe te passen op hun lichaam gedurende de duur van de cursus.

2. De cursist begrijpt dat er bij het gebruik van deze technieken een zeer geringe kans op letsel bestaat.

3. Docenten en cursisten zullen er zorg voor dragen om deze letsels tijdens de cursussen en ook in de praktijk zoveel mogelijk te voorkomen.

4. Door middel van aanmelding via deze website verklaart de cursist bekend te zijn met de risico’s die aanwezig zijn.

5. Het is de verantwoordelijkheid van de cursist om eventuele medische contra-indicaties voor het oefenen van manipulaties op de betreffende persoon bij het aanmelden aan ons te melden.

Afwijking van de voorwaarden

1. Afwijking van één of meerdere van de bovengenoemde voorwaarden is slechts mogelijk indien dit voor het begin van de cursus besproken en door beide partijen ondertekend is.

2. Indien er wordt afgeweken van een van de genoemde voorwaarden zoals beschreven hierboven in punt 1, zullen alle andere voorwaarden gewoon van kracht blijven.

3. Manuele Therapie Trainingen aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van typefouten in het lesmateriaal, op de website en in verdere communicatiestukken.

Beslotenheid en vertrouwelijkheid

1. Uw NAW gegevens zullen in alle vertrouwelijkheid en beslotenheid worden behandeld.

2. Uw NAW gegevens worden zullen nooit aan derden worden verleend. Uitgezonderd is de communicatie met beroepsverenigingen inzake accreditatiepunten.

3. Alle medische en /of vertrouwelijke informatie van cursisten en/of hun patiënten die tijdens of rond de cursussen wordt gedeeld zal in alle vertrouwelijkheid en beslotenheid worden behandeld.

 

Klachtenregeling

Manuele Therapie Trainingen staat voor een optimale kwaliteit van haar cursussen. Mocht u desondanks niet tevreden zijn dan kunt u een klacht indienen. Dit kan volgens onderstaande procedure.

 

Procedure voor het indienen van een klacht

Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend bij de directie van Manuele Therapie Trainingen, correspondentieadres: Overkampweg 381, 3318 AR, Dordrecht, Nederland.

U kunt een klacht ook digitaal versturen via manueletherapietrainingen@gmail.com

Bij het indienen vermeldt u:

–          uw naam, geboortedatum en adresgegevens

–          de datum van de betreffende cursus

–          een duidelijke omschrijving van de klacht

  1. Binnen vijf werkdagen ontvangt u een bevestiging van ontvangst. Indien nodig wordt er nadere informatie gevraagd.
  2. De directie van Manuele Therapie Trainingen zal binnen een termijn van vier weken na ontvangst van de klacht schriftelijk berichten over de uitkomst van de klachtenbehandeling.
  3. Indien het niet mogelijk is om binnen deze genoemde termijn een oordeel over uw klacht te geven zult u schriftelijk worden bericht over dit uitstel alsmede de reden hiervan. Tevens zal worden aangegeven hoe lang het uitstel redelijkerwijs kan duren.

 

Bezwaar

Indien u niet tevreden bent met de uitkomst van de klachtbehandeling door de directie van Manuele Therapie Trainingen, kan schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij Advocaat: J. van Broekhuizen Rijnsingel 13, 2987 SB Ridderkerk

  1. Het indienen van een bezwaar is mogelijk tot uiterlijk vier weken na de verzenddatum van de uitkomst van de klachtbehandeling door de directie van Manuele Therapie Trainingen.
  2. In het bezwaar dient u te motiveren waarom u het niet eens bent met de uitkomst van de klachtbehandeling door de directie van Manuele Therapie Trainingen.
  3. U dient alle bewijsstukken met betrekking tot de klachtbehandeling door de directie van Manuele Therapie Trainingen ter beoordeling mee te sturen met het bezwaarschrift.
  4. De onafhankelijke derde partij bericht u binnen een termijn van zes weken of het bezwaar gegrond dan wel ongegrond is verklaard, met een inhoudelijk oordeel over de klacht.
  5. Indien het niet mogelijk is om binnen deze genoemde termijn een inhoudelijk oordeel te geven over het bezwaarschrift, zal de onafhankelijke derde partij u hierover schriftelijk berichten.
  6. Het oordeel van de onafhankelijke derde partij is voor Manuele Therapie Trainingen bindend en eventuele consequenties zullen zo spoedig mogelijk afgehandeld worden.

 

Beslotenheid en vertrouwelijkheid

Uw klacht zal in alle vertrouwelijkheid en beslotenheid worden behandeld.

 

Archivering

Na de behandeling van de klacht behoudt Manuele Therapie Trainingen de oorspronkelijke klacht en een kopie van het schriftelijk bericht van beëindiging gedurende een periode van vijf jaar.

Inzake gevallen waarin deze klachtenregeling niet voorziet beslist de directie Manuele Therapie Trainingen.

E-learning

De online webinars worden gegeven in de weken voor de training. Op verzoek is er een mogelijkheid om de webinar te herhalen.
Indien de cursist geen email adres heeft of niet beschikt over internet om onze online theorie webinar te bekijken kan deze voor aanvang van de training in onze praktijk worden getoond.

Slotbepaling

Deze voorwaarden zijn gewijzigd door Manuele Therapie Trainingen op 14 juni 2016 en kunnen te allen tijde worden aangepast door Manuele Therapie Trainingen.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH